Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 20 april 2016 gehouden in  Safe Port aan de Willemskade te Rotterdam

25 Leden hebben de presentielijst getekend.

 

Bericht van verhindering ontvangen van: de heren de Bos en de Waardt.

1. Opening door de voorzitter om 14.00 uur

    De voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt een ieder de presentielijdt te tekenen.

    Hij vraagt een ogenblik stilte voor hen die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen.  

    Verder wordt gememoreerd dat het voltallig bestuur aanwezig was bij de begrafenis van Joop Herlé.

    Vervolgens wordt de heer S.R. Verschoor van het Loodswezen verwelkomd.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2015.

    De notulen worden akkoord bevonden met dank aan de secretaris.

3. Mededelingen van de voorzitter.

    Voor de eerste maal zal onze vereniging op 4 mei 2016 deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid bij het monument "De Boeg".

    De heren Hellenthal en v.d. Lugt zullen er namens onze vereniging een bloemstuk leggen.

  De kranslegging bij het monument aan de Calandstraat zal worden verzorgd door mevrouw Schriel-de Koning en de heer Slavenburg. Hun vader en opa, de heer P.H. de Koning, kwam om als gevangene op het Japanse schip Junyo Maru in 1944.

    c. Donderdag 3 september 2015 wordt onze jaarlijkse  boottocht gehouden. De uitnodiging  wordt eind mei/begin juni verzonden.

    d. Maritime Hotel zal overgenomen worden door Stichting Transport College  Rotterdam. De benedenverdieping met café en bar blijven in      gebruik.    

    e. Kranslegging. Dit jaar wordt de krans gelegd door mevrouw van Oord. Ieder jaar komt  mevrouw van Oord bloemen leggen bij het monument. Zij doet dit namens haar  vriendin mevrouw Groeneweg uit Ermelo. Mevrouw Groeneweg is de dochter van één

         van de omgekomen personeelsleden van de K.R.L. De reden dat zij zelf niet kan  komen is dat zij blind en invalide is.

4.  Bestuur.

        Dit jaar vinden er enkele veranderingen plaats in het bestuur.

         Het penningmeesterschap heeft  de heer J. Herlé overgedragen aan ons bestuurslid de heer M.V.D.L.U.G.T.v.d.Lugt  De heer Herlé blijft lid van het bestuur.

         Ook komt mevrouw A. Wickel-Smit, als lid, ons bestuur versterken.

5.  Ontwikkeling ledenbestand in 2014/2015.    Op 20 april 2015 was het ledenaantal geslonken naar 315 leden. De voorzitter heeft inmiddels contact gezocht met de vereniging voor werktuigkundigen en de P.V.Nedlloyd ’70 om de mogelijkheid te onderzoeken bepaalde evenementen samen uit te kunnen voeren.    

6.  Contributie.

         De contributie blijft in 2015  € 20,00 per jaar.

7.  Financiële verantwoording van de penningmeester.
         De kascontrole heeft plaats gevonden. Alles is akkoord bevonden.

         De kascommissieleden worden bedankt voor hun medewerking.

         De penningmeester wordt gedechargeerd.

8.  Kascommissie.

         De kascommissie is als volgt samengesteld:

         De heer J. Spruit     

         De Heer A. Gutteling .

         De heer  P.C. Visser, reserve

         Aftredend zijn de heren A. Gutteling en P. Visser    

         Beschikbaar gesteld hebben zich de heren Gutteling en Spruit.

         Reserve is de heer  N. Dijk

9.  Rondvraag. Geen.

    10 .Sluiting.

        De aanwezige leden krijgen ieder twee consumptiebonnen overhandigd.

 

Na de pauze  presenteert de heer P.Louwen, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam, een boeiende uitleg over de verschillende ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.  

      O.a. hoe de Rotterdamse haven tot stand en tot bloei is gekomen en meegroeit met de ontwikkelingen.

      Bezoek de website van onze vereniging: www.lloyd-ruys.nl 

 Het bestuur bestaat uit:

    Voorzitter:              H. Hellenthal

    Secretaris:             M.E. van Looijen – Troost

    Penningmeester     M.V.D.L.U.G.T. van der Lugt

    Lid en PR:               J.A. Noordzij

    Lid:                         J.Herlé

    Lid:                         A.Wickel-Smit

   Websitebeheerder: L. Veltman